پیام صادقیان 10 سال دیگر بدود، انگشت کوچیکه باقری هم نمی‌شود