قرائتی: امروز امام حسین(ع) از قرآن جلو افتاده است!