فرماندار ماسال خواستار تكميل پروژه راه كليدبر، ماسال،‌ پونل شد