امامی فر: این حماسه علامتی برای وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال بود