فراهان و تفرش زادگاه ردیف و پایتخت موسیقی سنتی ایران است