نماینده شهرکرد: مدیران دستگاه ها برای جذب اعتبارات خود بیشتر بکوشند