تمجید رئیس نمایشگاه کتاب بولونیا از تصویرگران ایرانی