نمایندگان ایران از رالی خاورمیانه کنارگذاشته شدند/پیشتازی قطری ها درغیاب نمایندگان ایران