جمع آوری بیش از 10 عنوان کتاب خارجی ممنوعه در نمایشگاه کتاب