هدف دشمن دور کردن جوانان از اندیشه‌های شهید مطهری است