قدم های مثبتی در زمینه های فرهنگی در پیشوا برداشته شده است