جامعه عربی صرف نظر از مواضع حاکمانشان حامی مقاومت هستند