وزیر آموزش و پرورش در غرفه های کودک و نوجوان نمایشگاه کتاب