توجه دولت در سال جاری به تولید مسکن/ساخت یک میلیون و 800 هزار واحد مسکونی