استاندار اردبیل: راه ارتباطی ناحیه صنعتی نوجه ده و شهرک صنعتی اردبیل احداث شود