از اعتراف به اشتباه تا اختلاف بین کارگزاران و احزاب منحله