فاجعه بزرگ نظام سلامت کشور/فراموشی عاطفه بین بیمار و درمانگر