رگبار پراکنده باران تا هفته آینده در خراسان رضوی ادامه دارد