حتی اکر تحریم ها لغو شود بومی سازی تجهیزات نفتی را دنبال می کنیم