ناشران در اعتراض به کمبودجا غرفه‌های نمایشگاه کتاب را خالی گذاشتند