مدیر برنامه توره: موکلم به احتمال 90 درصد از سیتی می رود