قهرمانی زودهنگام آزادکاران ایران در آسیایی دوحه/ 7 مدال سهم شاگردان خادم