جذب 342 نفر از نیازهای استخدامی جهاد کشاورزی استان اردبیل محقق شد