اهتمام بیشتر دولت تدبیر و امید به مسائل مذهبی جامعه