مدیرعامل جدید شرکت مخابرات استان کرمانشاه معرفی شد