حمایت موثر از مدیریت سوانح در ۵۰ شهر دنیا تا سال ۲۰۲۰