تاکید قرائتی بر تلاش برای زدودن غبار مهجوریت از قرآن ...