دیدار اعضای ستاد کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان با مقام معظم رهبری