آمارهای فروش کتاب؛ واقعیت یا خیال؟/ فروش کتاب نویسندگان مسئله دار!