شایعات مبنی بر برکناری من صحت ندارد /این مسائل سیاسی است