وجه باقی‌مانده در بن‌کارت‌ها به دانشجویان مسترد می‌شود