کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست در اردبیل برگزار شد