چراغ سبز فدراسیون فوتبال برای بازگشت قهرمانی به میادین