ارتقای سطح آگاهی دانش‌آموزان هدف اصلی بازدید از امکانات دانشگاهی و تجهیزات دانشگاه آزادرشت است