معاون استانداری مازندران بر ضرورت بکارگیری ایده نخبگان در امور کشور تاکید کرد