نشست آموزشی تشکیل تیم های امداد روستایی در بخش مرکزی البرز برگزار شد