کره شمالی تهدید کرد : به خاک آمریکا حمله هسته ای می کنیم