عقب نشینی گودرزی از صحبت خود در مورد کی روش: نگفته‌ام کی‌روش کارگر ماست