اقتصادی کردن حمل و نقل هدف طرح آمارگیری جاده ای در زنجان است