حمایت از سوءاستفاده‌ کنندگان تسهیلات بانکی خیانت است