57گردشگر اروپایی برای اولین باردرمسابقه جهت یابی در تهران به رقابت می پردازند