معاون نهاد کتابخانه های عمومی: کشورشش هزار کتابخانه نیاز دارد