مجمع نمایندگان استان به منظور بررسی وضعیت آب استان تشکیل جلسه داد