فرهنگیان معتبرترین قشر در جامعه هستند/یکی از افتخارات دولت، دلسوزی برای اعتلای فرهنگ کشور است