کره شمالی تهدید کرد : می توانیم به خاک آمریکا حمله ...