ای رهبر محمدی، شما پرچم دار وعده های نیکو هستید / پیروزی و کرامت برای امت عظیم اسلام است