بازگشت 90 درصد پیمانکاران ممنوع المعامله به صنعت نفت/ تهیه نفت کد برای تمام کالاها و تجهیزات در صنعت ن