کارگاه های آموزشی مبارزه با اعتیاد در سالن ناشران کودک و نوجوان نمایشگاه کتاب