بخشی از جنگلهای کشور بر اثر آتش سوزی آسیب از بین است