بودجه عملیاتی شهرک صنعتی زنجان ۳۵۰ میلیارد ریال است